نامنام خانوادگینام پدرتاریخ تولدشماره شناسنامهکد ملیمحل تولدتابعیتتلفن منزلکد پستیایمیلنشانی محل کارتلفن موبایلتصویر پروانه کسبدارای کد اقتصادی می باشد
بلهخیر


دارای کارت بازرگانی می باشد
بلهخیر


مساحت انبار (مترمربع)درخواست نمایندگی جهت
شهر :


استان :


دارای جمعیت :در صورتی که در زمینه فروش مخازن پلی اتیلن فعال هستید نام شرکت های طرف حساب را ذکر نمایید