بازدید جناب آقای دکتر مهدی علیخانی معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۵ از شرکت پلیمر هرمز برکه واقع در پارک علم و فناوری هرمزگانبا حضور رئیس محترم پارک علم و فناوری هرمز جناب آقای دکتر فتی انجام شد.