نام*نام خانوادگی *نام پدرتاریخ تولد *شماره شناسنامهکد ملی *محل تولدتابعیتتلفن منزلکد پستیایمیلنشانی محل کار *تلفن موبایل*تصویر پروانه کسب *دارای کد اقتصادی می باشد
بلهخیر


دارای کارت بازرگانی می باشد
بلهخیر


مساحت انبار (مترمربع)درخواست نمایندگی جهت
شهر : *


استان : *


دارای جمعیت :در صورتی که در زمینه فروش مخازن پلی اتیلن فعال هستید نام شرکت های طرف حساب را ذکر نمایید *