مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل،اشیا،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها وعناصری گفته می شود،که در خیابان ها وفضای شهری نصب می شوند واستفاده عمومی دارند.مبلمان شهری را در ۴ گروه اصلی،مبلمان پارکی، مبلمان ترافیکی و سازه های اطلاع رسانی ، تبلیغاتی تقسیم می کنند.براساس اصول شهرسازی،مبلمان شهری باید با درنظرگرفتن رفتارهای اجتماعی وفرهنگی شهر مورد نظر طراحی ونصب شوند.

مبل پلی اتیلن

مبل پلی اتیلن

نیمکت پلی اتیلن

نیمکت پلی اتیلن

صندلی فضای باز

صندلی پلی اتیلن