علایم جهت یابی دریایی وسایلی هستند که دریانوردان از آنها به منظور پیدا کردن مسیر مطمئن حرکت خود استفاده می کنند.این علایم در نقاط مختلف طول سواحل و در مسیر های کشتیرانی قرار داده می شوند تا تعیین کننده مسیر ایمن نسبت به خشکی و خطرات ناپیدا باشد. این علایم به گونه ای طراحی و تولید می شوند تا به راحتی قابل دیدن و شنیدن باشند . علایم کمک ناوبری دریایی در بعضی موارد مجهز به دستگاه های شناسایی و رادار نیز می باشند.